ERP

Galaxy Enterprice Suite

ERP που στηρίζει την ανάπτυξη μεσαίων & μεγάλων επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως δραστηριότητας, προσφέροντας πληροφόρηση χωρίς όρια.
Περιλαμβάνει

Το Galaxy Enterprise Suite ERP, αποτελεί την ολοκληρωμένη σούιτα εφαρμογών για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως δραστηριότητας, όπου οι σύνθετες και πολλαπλές ανάγκες τους απαιτούν ολοκληρωμένη λειτουργικότητα, αυτοματοποίηση και πληροφόρηση χωρίς όρια.

Χιλιάδες επιχειρήσεις έχουν επιλέξει το Galaxy Enterprise Suite ERP και πλούσια λειτουργικότητα, ευελιξία, επεκτασιμότητα, ασφάλεια και πληροφόρηση χωρίς όρια, εξασφαλίζοντας παράλληλα υψηλές αποδόσεις και έλεγχο στα κόστη τους.

Σχεδιασμένο και αναπτυγμένο στην πλατφόρμα Galaxy της Epsilon SingularLogic, αποτελεί εγγύηση για το παρόν και το μέλλον των επιχειρήσεων που το επιλέγουν.

Συνοπτική Λειτουργικότητα
Εμπορική διαχείριση
Χρηματοοικονομική διαχείριση
Λογιστική διαχείριση
Διαχείριση Παγίων
Οικονομικές διαστάσεις
Προϋπολογισμοί
Εμπορικές πολιτικές πωλήσεων/αγορών
Φάκελος εισαγωγών
Παρτίδες
Serial Numbers
Χρώμα-μέγεθος
Έλεγχος παραλαβών
Αναπλήρωση αποθέματος
WM Διαχείριση Αποθηκών
Πλάνα πληρωμών / διαχείριση μαζικών πληρωμών
Factoring
ABC Analysis
Διαδικασίες & εγκρίσεις προμηθειών
Sets
Secure web banking
Διαχείριση παραγωγής
Προγραμματισμός παραγωγής
Διαχείριση έργων
Service
Business Intelligence
Dashboards
M.I.S.
CRM
Payroll
Hotel management
Restaurant/cafe management
Retail management
Πλεονεκτήματα
Πλήρες οικοσύστημα εφαρμογών​
H τεχνολογική πλατφόρμα Galaxy, προσφέρει ενοποιημένη υποδομή και περιβάλλον εργασίας για τις μηχανογραφικές ανάγκες της επιχείρησης, χωρίς την απαίτηση για γέφυρες και custom υλοποιήσεις.
Πρόσβαση από παντού
Διαδικτυακή πρόσβαση σε εταιρικές πληροφορίες από παντού, με χρήση smartphones, tablet, laptop και Η/Υ.
Enterprise Mobility
Εργαλεία που ενισχύουν τη δυναμική της ομάδας πωλήσεων δίνοντας πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται στο πεδίο δράσης, επιτρέποντάς τους να ολοκληρώνουν τις εργασίες τους σαν να ήταν στο φυσικό χώρο του γραφείου.
Πολυεταιρικότητα
Το Galaxy Enterprise Suite ERP διαχειρίζεται πολλές εταιρείες στην ίδια βάση, εξασφαλίζοντας ταχύτητα και οικονομία όγκου δεδομένων, προσφέροντας τη δυνατότητα καταχώρησης και άντλησης πληροφοριών για οποιαδήποτε από τις εταιρείες.
Πολυγλωσσικότητα
Το περιβάλλον των εφαρμογών Galaxy είναι πολυγλωσσικό, οπότε επιλέγοντας γλώσσα, το περιβάλλον εργασίας εμφανίζεται ανάλογα.
Customization
Το Galaxy προσαρμόζεται πλήρως στις ειδικές επιχειρηματικές διαδικασίες, ανάγκες και συνήθειες κάθε επιχείρησης.
Ηλεκτρονικά Βιβλία Α.Α.Δ.Ε.
Απολύτως εναρμονισμένο με τη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα myDATA, υποστηρίζει την online επικοινωνία, για την αποστολή των συναλλαγών εσόδων- εξόδων της επιχείρησης στην Α.Α.Δ.Ε., και τη λήψη από την Α.Α.Δ.Ε. των στοιχείων παραστατικών που έχουν αναρτηθεί για λογαριασμό της, με δυνατότητα πολλαπλών ελέγχων και την εισαγωγή νέων και διορθωτικών εγγραφών.
e-Invoice
Υπηρεσία ηλεκτρονικής τιμολόγησης, μέσω του πιστοποιημένου παρόχου Epsilon Digital, που καλύπτει με μεγάλη ευκολία τις απαιτήσεις κάθε επιχείρησης, ανεξαρτήτως μεγέθους, κλάδου και δραστηριότητας, για ηλεκτρονική αποστολή, αυθεντικοποίηση, αποδοχή και αρχειοθέτηση τιμολογίων και παραστατικών μέσα από αυτοματοποιημένες διαδικασίες (εναρμονισμένη με τις επιταγές του νόμου).
Galaxy Τεχνολογία
Τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις και τα πιο εξελιγμένα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών.
Highlights
Οικονομικές διαστάσεις
Παράλληλη παρακολούθηση όλων των οικονομικών δεδομένων της επιχείρησης σε απεριόριστες δενδροειδείς οικονομικές διαστάσεις (πχ. εκμεταλλεύσεις, κέντρα κόστους, business units και κέντρα εσόδων). Στη συνέχεια όλα τα δεδομένα εμφανίζονται, μέσω εύκολων μηχανισμών αποτύπωσης, αυτόνομα ή συνδυαστικά.
Αναθέσεις
Δυνατότητα ορισμού των κανών που διέπουν την εμπορική διαχείριση κάθε επιχείρησης (πχ. σενάρια πιστωτικού ελέγχου, τιμοκατάλογο ανά κατηγορία ειδών, ειδική συμφωνία αποπληρωμής ανά κατηγορία πελατών/ειδών) καθώς και μαζικής εφαρμογής τους με το πάτημα ενός κουμπιού.
Αναπλήρωση αποθεμάτων
Δυνατότητα βελτιστοποίησης των αποθεμάτων της επιχείρησης μέσω της διαδικασίας αναπαραγγελίας, αφού η εφαρμογή μπορεί να προτείνει τις σωστές ποσότητες προμήθειας λαμβάνοντας υπ’ όψη στατιστικά πωλήσεων, χρόνους παράδοσης των προμηθευτών, όρια ασφαλείας χρονικά και ποσοτικά. Οι προτάσεις είναι επεξεργάσιμες και υπάρχει η δυνατότητα άμεσης δημιουργίας και αποστολής των παραγγελιών στους προμηθευτές. Έτσι η επιχείρηση μπορεί να έχει το βέλτιστο απόθεμα, μειώνοντας παράλληλα το κόστος αποθεμάτων. 
Προϋπολογισμοί
Προσφέρεται η δυνατότητα ορισμού προϋπολογισμού αγορών, πωλήσεων, εξόδων για όλες τις οντότητες (πχ. είδη, πελάτες, προμηθευτές, πωλητές, έργα, λογιστική) ορίζοντας παράλληλα 7 διαστάσεις και 12 αξίες για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα. Ταυτόχρονα παρέχεται η δυνατότητα σχεδιασμού μοντέλων προϋπολογισμών σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης και άμεση εικόνα για την εξέλιξη-πορεία του. Διαθέτει μηχανισμούς εύκολης διαμόρφωσης σεναρίων και δυνατότητα επεξεργασίας από excel.
MIS
Το Galaxy παρέχει πλούσια πληροφόρηση για την πρόληψη πιθανών κινδύνων, την αξιοποίηση ευκαιριών, την έγκαιρη και έγκυρη αναπροσαρμογή των επιχειρηματικών δράσεων, αποτελώντας εργαλείο για τη λήψη ορθών επιχειρηματικών αποφάσεων. Διαθέτει τις απαραίτητες οικονομικές και λειτουργικές αναφορές και επιπλέον δείκτες αποδοτικότητας, ανάπτυξης, παραγωγικότητας, ποιότητας, κόστους και ανθρώπινου δυναμικού. Επίσης προσφέρει τη δυνατότητα σχεδιασμού νέων αναφορών, μέσω σύνθετων reports (visual reporting).
Ομάδες χαρακτηριστικών
Οι ομάδες χαρακτηριστικών προσφέρουν επιπλέον χαρακτηριστικά ομαδοποίησης σε οντότητες όπως είδη, πελάτες, προμηθευτές, πωλητές, αντιπροσώπους με στόχο, μέσω έξυπνων μηχανισμών αναζήτησης, να ανασύρονται δεδομένα με όμοια ή ομοειδή χαρακτηριστικά, αλλά και να προσφέρεται περισσότερη στατιστική πληροφόρηση. Τα δεδομένα αυτά είναι διαχειρίσιμα και σε τρίτα συστήματα όπως B2C και mobile εφαρμογές, με στόχο την εύκολη και εύχρηστη ανεύρεση ειδών ή άλλων οντοτήτων.
WM Διαχείριση Αποθηκών
Δυνατότητα σχεδιασμού του layout των αποθηκών με ράφια, διαδρόμους κ.ά, καθώς και απεικόνιση των αποθεμάτων ανά ράφι. Καλύπτονται οι διαδικασίες παραλαβών, μετακινήσεων μεταξύ θέσεων, picking και απογραφών με την χρήση τερματικών RF. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα διαχείρισης εντολών από την εμπορική διαχείριση του Galaxy ERP προς την αποθήκη (WMS) και ενημέρωση της εμπορικής διαχείρισης βάσει των αποτελεσμάτων.
Επιτυγχάνετε επαλήθευση των παραλαβών και των αποστολών των εμπορευμάτων με scanner, ασύρματα – χωρίς εισαγωγές αρχείων – οικονομικά, για αποφυγή λαθών και βελτιστοποίηση χρόνων εκτέλεσης παραγγελιών.
Εμπορική πολιτική / Τιμοκατάλογοι
Η διαχείριση των τιμοκαταλόγων (αγορών και πωλήσεων) μπορεί, εκτός από τον ορισμό συγκεκριμένων τιμών, να γίνεται με ορισμό «φόρμουλας» δίνοντας τη δυνατότητα σχεδιασμού έξυπνων τιμοκαταλόγων, οι οποίοι θα προκύπτουν βάσει άλλων τιμοκαταλόγων ή βάσει τιμών κόστους. Έτσι η διαχείριση και ενημέρωση των τιμών γίνεται έξυπνα και γρήγορα. Παράλληλα προσφέρει τη δυνατότητα σχεδιασμού και πιο σύνθετων πολιτικών (πωλήσεων και αγορών), μέσα από κανόνες που ενεργοποιούνται κατά την έκδοση των παραστατικών. 
Παραγωγή
Απεικόνιση της παραγωγικής διαδικασίας της επιχείρησης με τη μέγιστη ακρίβεια. Αυτοματοποίηση των διαδικασιών, με χρήση παραμετροποιήσιμων work flows και σεναρίων. Αξιοποίηση state of the art προσεγγίσεων και εργαλείων, όπως τα MRP II και Gantt, για αλλαγή του επίπεδου κάλυψης των απαιτήσεων παραγωγής, της διαχείρισης της παραγωγικής δυναμικότητας, της αναπλήρωσης των αποθεμάτων α’ υλών καθώς και του Shop Floor Control and Visual Scheduling. Πλήρως παραμετροποιήσιμο και αξιόπιστο κύκλωμα κοστολόγησης παραγωγής που καλύπτει κάθε πιθανή ανάγκη για υπολογισμό του κόστους παραγωγής και παρέχει πληροφόρηση για κάθε λεπτομέρεια αυτού, με τη χρήση αναλυτικών γραφικών εργαλείων.
Σχετικά προϊόντα
Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει για εσάς την καλύτερη εμπειρία. Μάθετε περισσότερα ή δείτε τις Ρυθμίσεις
Κατάλαβα!